Mape koje  su se koristile za definisanje I stvaranje osnovne mreže staza Dinarika, su karte sa velikom preciznošću, I poseduju sledeće podatke:

Vrsta: Topografska

Odnos: 1:25000

Projekcija: Gaus-Kriger

Ekvidistanca: 10 m

Proizvođac: Vojni geografski institut

Godina proizvodnje: 1979.

Namena: Za vojne potrebe  Jugoslovena

Mape putanje Dinarika su podeljene na osnovu odštampanih karata; dok je osnovna karta cele staze sastavljena mapa, srazmerna terenu.

Putanja Dinarika, sa smerom sever-jug, počinje od lokacije Kućiste i nastavlja prema jugu, sa penjanjem

prema Kućištevom jezeru i Skadarske kotline, kako bi dostigli oštar zaokret prema jugo-zapadu, prema Ćafa e Jeljenkit*** , kao i postepeno silaženje prema Lojza, u pravcu istoka.  Ovo se smatra prvim segmentom Dinarika,  zato sto logika nameće vremenski rok za pristizanje turista u pansion Lojza.

Sledeći segmenat počinje na šumskim stazama, prema zapadu, kako bi stigli na planinu Roskodoli* i izvore Lumbardit u Dečanu. Od ovog područja se nastavlja prema Qafes se Belegut u pravcu juga, kako bi okončali na planinu Bogices i na Dobroš.

Poslednji segmenat počinje od planine Dobroš, u pravcu juga, prelaskom jezera Tropoje, i Ćafa Doberdol, da bi zauzeli oštar zaokret ka zapadu, prema vrhu Đeravice, kao i Ledenim jezerima. Staza zatim nastavlja prema Gropes u Juniku, gde se i zvanično završava Dinarika.

Segmenti Dinarika su obeleženi bojama, crvenom i belom (ral 3000), usklađene sa standardima koje su odobrene od Saveza planinarstva i alpinista na Kosovu. Za približan broj postavljenih oznaka(markir*) moze se uzeti broj 500.

VIP Dinarica/Finansiran program EU

Fond za razvoj zajednice

Ul: Sejdi Kryeziu br.16. 10000 Pristina,Kosovo


Karta za biciklistička