Punëtoria për anëtaret e grupit Drejtuesit të shtigjeve ViP Dinarica e quajtur “Destinacioni i menaxhmentit dhe marketingut- Moduli II” organizohet me datën 11. dhe 12. Maj ne Andrijevic. Punëtoria do të implementohet në kuadër te projektit ndërkufitarë “Via peaks od Dinaric Alps-ViP Dinarica”. Punishtja dy ditorë për anëtaret e grupit Drejtues, e projektuar për të qenë e ndarë në dy module, prej së cilës punëtoria lart e përmendur i takon modulit e dytë. Ne kuadër te këtyre punishteve do të organizohen ligjeratat teorike dhe praktike, diskutim dhe iterakcionet ne mbes të pjesëtarëve të grupit Drejtues, me qellim të formimit dhe krijimit e grupit për udhëheqje i cili do te siguroje qëndrueshmërinë e shtigjeve ViP Dinarica pas mbarimit të projektit.

Trajnimi mbahet nga projekt partneret- Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit (CSTI), Shoqata Alpiniste e Malit të Zi dhe Fondi i Zhvillimit te Komunitetit, si dhe klubi I orientimit “Prishtina” nga Kosova.

Anëtarëve e grupit drejtues do të ju mundësohet të zgjerojne njohurine e tyre për destinacionin final të menaxhmentit dhe marketingut dhe të kontribuojnë në gjetjën e zgjidhjeve nëpermjet diskutimit për identifikimin e problemit. Synimi I kësaj punëtorie është vendosja e planit të aktiviteteve I cili do të paraqet konkretizimin e rezultateve prej punëtories e meparshme(Moduli I). Ndër të tjera, fokusi do te jete ne definimin e prioriteteve, pergjegjesive dhe sjelljeve ne komunikimin e ardhshem me qellim te forcohet grupi per udheheqje. Punishtja mbulon tema për komunukimin e brendshëm në të ardhmën, komunikimi për tregun, pyetjet për “ardhmjen e pronësise”, modeli i organizimit I projektit, lidhëshmeri me produktet promotive kombëtare siq janë Peaks of the Balkans, Via Dinarica etc. Rezultati I përpjekjes së perbashkët pas punëtories duhët të jenë propozimet e pikave te ardhshme ( në lidhje me artikullin dhe marketingun) si dhe definimi i nevojave të ardhshme, propozimi I idetëve dhe zgjidhjeve të mundshme.

Gjithashtu, në fund të dites e dyte, takimi I pestë I anëtarëve në grupit e drejtuesve dhe partnerët të projektit do te organizohet kur situata aktuale dhe plani I aktiveteteve e mëtejshëm të paraqitën.

Mbas modulit te dyte, do të përmbledhën të gjitha rezultatet e punëtorise, modeli I menaxhmentit I përcaktuar dhe në bazë të asaj, zgjedhën dhe definohen hapat e radhës të përqendruar në implementimin e tyre.

Vlera totale e projektit  arrin deri në 220.727 euro, nga të cilat 84.4% financohën nga Bashkimi Evropian, në kuadër të IPA Programit Ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë. Zbatimi i projektit filloi në Mars te vitit 2016 dhe do të zgjasë 18 muaj.

Për informacione shtesë, ju lutemi kontaktoni Svetlana Vujičić, menaxherën e projektit, në numrat e telefonit te mëposhtëm:

069 318 963

020 510 125